U PR Centru, u salama u kojima možete organizovati događaje za 100 ljudi, dostupna Vam je usluga video conferensinga. Video conferensing je postalo popularno sredstvo komunikacije u posljednjoj deceniji, jer omogućava da dvije ili više partija komuniciraju, u realnom vremenu na odvojenim lokacijima, sa video i audio signalom. U salama PR Centra instalirana je najsavremenija Polycom oprema koja obezbjeđuje razmjenu oštrog i jasnog videa i kristalno jasnog zvuka . Ova  visoko kvalitetna oprema, lidera u  video konferensing opremi, obezbjeđuje prirodnu video konferenciju u relanom vremenu i najnapredniju komunikaciju pomoću video tehnologije.

VC je jeftin i jednostavan za organizaciju, a idealan za sastanke za razmjenu informacija.

Konfiguracija ugrađene opreme obezbjeđuje multipoint komunikaciju, ĉak, između 4 taĉke u istom trenutku.

At the permises of PR Center, where you can organize your events for around 100 people, video conferencing service is available. Video conferencing has become popular means of communication in the last decade because it allows two or more parties to communicate in a real time at separate locations with video and audio signal. The latest Polycom equipment which enables exchange of sharp and clear video and crystal-clear sound was installed at the premises of PR Center. The high quality equipment, a leader in video conferencing, provides natural video conferencing in real time and the most advanced communications using video technology.

VC is cheap and unique for organization and ideal for meetings for exchange of information.

The configuration of installed equipment provides multipoint communication, even between 4 spots at the same moment.