Podgorica, PR pres servis – Broj mladih u Crnoj Gori koji završe fakultet je tri i po puta veći od broja postojećih radnih mjesta, pa je zbog toga, neophodno uskladiti obrazovanje sa potrebama tržista rada, poručeno iz Centra za javne politike.

Iz te novoosnovane nevladine organizacije (NVO), kojoj je jedan od ciljeva razvijanje omladinskih programa, su ocijenili da upisna politika na fakultetima nije dobra i da dovodi do porasta broja visokoškolaca na Zavodu za zapošljavanje.

Izvršna direktorica Centra za javne politike, Jelena Milićević, kazala je na pres konferenciji da planiranje upisa nije adekvatno, da obrazovna politika ne reguliše broj i vrste kvalifikacija studenata, i da to, kako je istakla, stvara dugoročni problem nezaposlenosti.

 “U Crnoj Gori se više od 80 odsto svršenih srednjoškolaca upisuje na neki od crnogorskih fakulteta, gdje manje od polovine završi studije. Stepen omasovljavanja visokog obrazovanja se svodi na to da u odnosu na broj postojećih radnih mjesta sektor visokog obrazovanja proizvede do tri i po puta više kadra”, kazala je Milićević u PR Centru.

Prema njenim riječima stopa nezaposlenosti mladih je 36 odsto, dok visokoškolce, kako je kazala, karakteriše stopa nezaposlenosti od skoro 12 odsto.

“U 2016. godini  74,8 odsto  građana bilo je zaposleno u uslužnim djelatnostima. U januaru ove godine oglašeno je 1.275 radnih mjesta, što je za 8,14 odsto (1.388) manje u odnosu na isti mjesec prošle godine”, kazala je Milićević.

Ona je objasnila da su mladi najviše zainteresovani za društvene, a da je najmanje interesovanje za prirodne nauke.

“Tradicionalno najviše mjesta za brucoše ima na ekonomskom fakultetu 390, pravnom 240, elektrotehničkom 330, filološkom 350, filozofskom 350. Najveći deficit iskazan je kod nastavnika prirodno matematičke struke gdje je odnos ponude i tražnje 139:299”, rekla je Milićević.

Fakultet političkih nauka je, kako je kazala, primjer loše upisne politike, zbog mogućnosti gašenja smjerova  nekoliko godina od osnivanja.

“Smjerovi Novinarstva, Međunarodnih odnosa i Evropskih studija čine bazu svih Fakulteta političkih nauka u regionu, ali i šire. Koja je vrijednost stečenih diploma sa ovih smjerova ukoliko isti više ne postoje?”, upitala je Milićević.

Prema njenom mišljenju, bolje je određene programe na fakultetima realizovati periodično, nego ih potpuno ugasiti.

“Gašenjem nekih smjerova, najviše bi bili oštećeni studenti. Svaka mlada osoba sa stečenom fakultetskom diplomom mora biti konkurentna i mora imati šansu za posao u struci”, smatra Milićević.

Ona je ocijenila da je neophodno sprovoditi redovne analize tržišta rada, nacionalnih strategija i pravaca razvoja, kao i promijeniti kriterijume za upis na studijske programe.

“Kao odgovorna država ne smijemo dozvoliti toliko mladih i generalno visokoškolaca na Zavodu za zapošljavanje, jer je alarmantan podatak da i od onih visokoobrazovanih koji imaju posao najveći broj njih, je prinuđen da radi u uslužnim djelatnostima, kladionicama, pekarama i na sličnim radnim mjestima”, poručila je Milićević.

Programski koordinator Centra za javne politike, Srđan Čabrilo, smatra da mladi moraju da se mijenjaju i budu proaktivni građani koji se bore za svoja prava.

„Studentske i omladinske organizacije koje djeluju na Univerzitetu Crne Gore, moraju biti mnogo bolje organizovane i međusobno uvezane kako bi ideje koje zastupa Centar za javne politike, a koje pružaju rješenje problema upisne politike, imale veći kapacitet prilikom sprovođenja“, ocijenio je Čabrilo.

On je ukazao da se upisna politika ne tiče samo mladih, već da, kako je ocijenio, ovaj problem opominje čitavu državu.

„Pohvalili bismo planiranu promjenu koja se tiče uvođenja obavezne prakse na fakultetima, kao i najavu da će se budžetska mjesta zadržavati na osnovu 45 ECTS kredita, umjesto prethodnih 40, jer smatramo da će se tako podići kvalitet studiranja,“, kazao je Čabrilo.

On je najavio da će Centar za javne politike, kroz razvoj omladinskog programa, pokušati da uputi mlade ljude, da razvijaju svoja znanja i vještine u cilju veće konkurentnosti na tržištu rada.

 

Podgorica, PR pres servis - Crna Gora ima velike mogućnosti na raspolaganju kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, kao što su hidropotencijal ili solarna energija, koje bi trebalo više koristiti, smatraju u Crnogorskom komitetu Međunarodnog savjeta za velike električne mreže (CG KO CIGRE).

Predsjednik CG KO CIGRE, Milutin Ostojić, kazao je da kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, onda se prvenstveno misli na obnovljive alternativne izvore energije. 

“Sve države u Evropskoj uniji (EU) su u značajnoj mjeri iskoristile svoj hidropotencijal izgradnjom velikih, srednjih ili malih hidroelektrana. Slična je situacija i u regionu. Kod nas je iskorišćeno svega 20 do 25 odsto raspoloživog hidropotencijala. Od 1976. godine kada je puštena u pogon hidroelektrana (HE) Piva u Crnoj Gori nije izgrađena nijedna HE, niti neki drugi značajniji obnovljivi izvor energije”, rekao je Ostojić agenciji Mina-business. 

Prema njegovim riječima, velike mogućnosti su na raspolaganju. 

“Tako na primjer, Crna Gora je izložena direktnoj solarnoj radijaciji između 1,5 hiljada i dvije hiljade sati godišnje, što daje procjenu godišnje radijacije između 3,5 i 4,5 kWh/m2, pa čak i do osam kWh/m2 dnevno u ljetnjem periodu. To znači da primorski i centralni dio Crne Gore ima solarnu radijaciju uporedivu sa Grčkom i južnom Italijom”, kazao je Ostojić. 

On je dodao da Podgorica raspolaže sa solarnom energijom od oko 1,6 hiljada kWh/m2 godišnje, što je više od bilo kog grada u jugoistočnoj Evropi, pri čemu je prava šteta što se taj resurs apsolutno ne koristi. 

Takođe, Ostojić smatra da je energija vjetra značajni izvor energije koji Crna Gora treba da koristi.

“Dva velika obnovljiva izvora energije u Crnoj Gori su HE Perućica i Piva, koje prosječno proizvode godišnje oko 1,7 hiljada gigavat sati (GWh) električne energije. Ranije je izgrađeno devet malih elektrana koje se danas mogu svrstati u obnovljive alternativne izvore energije, koje godišnje proizvode oko 21 GWh”, podsjetio je Ostojić.

U zadnje tri do četiri godine su zaključeni ugovori o koncesiji za izgradnju 37 mHE. Ukupna instalisana snaga mHE je oko 82,5 MW, a planirana godišnja proizvodnja oko 268 GWh. Od tih 37 mHE završena je izgradnja samo sedam, koje su počele da proizvode električnu energiju. Ukupna instalisana snaga izgrađenih mHE iznosi oko 14 MW, a planirana godišnja proizvodnja je oko 50 GWh. Ostalih vrsta obnovljivih alternativnih izvora energije u Crnoj Gori još nema.

On je, govoreći o korišćenju obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori u narednom periodu, kazao da država ima kvalitetne prenosne kapacitete sa državama u okruženju. 

“Povezivanje sa Italijom preko podmorskog kabla snage hiljadu MW učiniće Crnu Goru značajnim energetskim čvorištem. Smatram da tu mogućnost treba na pravi način iskoristiti, tako da država i građani osjete boljitak od realizacije raspoloživih energetskih potencijala. Treba nastojati da se privuku strani invenstitori, jer od Elektroprivrede (EPCG), iskreno rečeno, ne očekujem značajnije aktivnosti u tom pravcu”, naveo je Ostojić. 

On je najavio da će Savjetovanje CG KO CIGRE biti održano u Bečićima od 9. do 12. maja, na kojem će biti prezentovano ukupno 100 referata, koji su raspoređeni na 15 studijskih komiteta, preko kojih CG KO CIGRE realizuje svoje stručne i naučne aktivnosti. 

“Za naš mali komitet, koji djeluje u državi u kojoj ne postoji elektroindustrija, a postojeći veliki potrošači električne energije, odnosno Kombinat aluminijuma (KAP) i Željezara, nijesu iskazali interes da participiraju u aktivnostima CIGRE, to je zaista značajan broj referata. Sa tog aspekta i sa aspekta kvaliteta referata, vrlo smo zadovoljni. Očekujemo, na osnovu iskustva sa prethodnih savjetovanja, oko 170 učesnika”, precizirao je Ostojić. 

Generalni pokrovitelj Savjetovanja je Ministarstvo ekonomije, a Savjetovanje će zvanično otvoriti ministar ekonomije Dragica Sekulić.

“Teme koje će biti razmatrane na Savjetovanju usko su povezane sa osnovnim ciljevima CG KO CIGRE, odnosno sa ostvarivanjem stručnih i naučnih aktivnosti u oblasti planiranja, izgradnje i eksploatacije elektroenergetskih sistema, unaprijeđivanjem proizvodnje, prenosa, distribucije električne energije, zaštitom elektroenergetskih sistema, upravljanjem i regulacijom, primjenom telekomunikacionih i informacionih sistemima, obnovljivim izvorima energije, a posebno i pitanjima zaštite životne sredine”, objasnio je Ostojić. 

Na taj način CG KO CIGRE razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava i daje inicijative za proučavanje pitanja od interesa za crnogorski elektroenergetski sistem i njegove elemente. Za komitet je posebno značajno da na Savjetovanju u značajnom broju, oko 40 odsto, učestvuju stručnjaci van Crne Gore, što doprinosi da njihovi mlađi članovi stiču nova znanja i iskustva.

“Svako savjetovanje počinjemo okruglim stolom na kojem se razmatraju teme koje su trenutno aktuelne u Evropi, a posebno u našoj državi i okruženju. Tako smo planirali i za ovo savjetovanje, pa će prvi radni dan biti posvećen Integraciji obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem Crne Gore”, najavio je Ostojić. 

Takođe, jedna od tema Savjetovanja biće posvećena aktuelnim trendovima u vjetroenergetici. Puštanjem u rad 26 vjetrolektrana, koliko ih je postavljeno na Krnovu, Crna Gora će, kako je naveo, postati prva država u regionu u kojoj je na jednom mjestu postavljeno više od 20 vjetrogeneratora.

On je, odgovarajući na pitanje koliki je značaj razvoja te oblasti energetike, rekao da korišćenje energije vjetra zauzima značajno mjesto u državama Evropske unije. 

“Tako na primjer Danska podmiruje 25,6 odsto potreba za električnom energijom iz vjetroelektrana, Portugalija i Španija oko 15 odsto, Njemačka osam odsto, a EU prosječno 5,3 odsto. Trenutno se iz vjetra u EU proizvodi oko 250 TWh električne energije. Prognoze su da proizvodnja poraste u 2020. godini na 580 TWh čime bi se zadovoljilo 15,7 odsto potreba za energijom”, kazao je Ostojić. 

Prema njegovim riječima, predviđa se da u 2030. godini proizvodnja električne energije u EU iz vjetra poraste na 1,15 hiljada TWh, što bi zadovoljilo 28,5 odsto potreba za električnom energijom. Ovi podaci pokazuju da će vjetar u budućnosti biti značajan izvor energije.

“Dobro je što se i u Crnoj Gori krenulo sa korišćenjem energije vjetra. Prijatna je vijest da su ovih dana ispunjeni svi uslovi za puštanje u probni rad 26 vjetroelektrana na Krnovu, ukupne snage 72 MW i godišnje proizvodnje 200 GWh, što je više od šest odsto od ukupne proizvodnje iz postojećih elektrana u Crnoj Gori”, naveo je Ostojić.

Crnogorski elektroenergetski sistem, kako je dodao, nema iskustva o uticaju relativno jakog neupravljivog izvora energije, pa su smatrali da na okruglom stolu svoja iskustva prenesu stručnjaci koji se bave ovom problematikom iz General Electric-a, Hrvatskog operatora prenosa, Fraktala iz Splita, EKC iz Beograda, Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) iz Podgorice. 

“Biće razmatrani pitanja naglih varijacija, upravljanje naponom i reaktivnom snagom, dodatne rezerve i mogućnosti balansiranja, rizika od pojave viška energije, zagušenja mreže, ponašanja u kritičnim uslovima, uticaja na tržište električne energije i prekograničnu trgovinu, kao i pitanje zakonodavnog i regulatornog okvira podsticanja proizvodnje električne energije iz OIE u Crnoj Gori”, najavio je Ostojić.

On smatra da treba očekivati da se ubrzaju radovi na izgradnji 26 vjetroelektrana na Možuri ukupne snage 46 MW i godišnje proizvodnje oko 130 GWh. 

“Postoji još atraktivnih lokacija na kopnu za izgradnju vjetroelektrana kao što su Krnovo 2 ili Vučje, Brajići i Ilino Brdo. Iskustva koja se steknu sa vjetroelektranama na Krnovu biće putokaz za buduće planove”, zaključio je Ostojić.

Budva, PR pres servis – Trening za sudije u tužioce o LGBT pravima, koji je pohađalo 20 nosilaca tih pravosudnih funkcija, doprinijeće da slučajevi diskriminacije i nasilja nad tom populacijom budu adekvatno procesuirani, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Ta organizacija je, u parnerstvu sa LGBTIQ Asocijacijom Kvir Montenegro i NVO Institutom za pravne studije, organizovala dvodnevni trening za sudije i tužioce u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić, kazao je da je važno da LGBT zajednica ima kome da prijavi slučajeve diskriminacije i nasilja, i da bude sigurna da, kako je naveo, u tom procesu neće biti dodatno diskriminisana ili izložena dodatnim posledicama zbog prijavljivanja.

 „Možemo biti sigurni da će policija, tužilaštvo i sud, u skladu sa zakonom i na najbolji mogući način, procesurati slučajeve ukoliko se sretnemo sa njima“, rekao je Kalezić u Budvi.

On je poručio svim LGBT osobama da treba prijaviti svaki oblik nasilja i diskriminacije sa kojim se bilo ko suoči.

„Prije nekoliko godina smo imali situaciju u kojoj nismo bili sigurni da će naše prijave biti procesuirane na najbolji mogući način, a sada možemo da kažemo da nakon velikog broja obuka sa policijom i tužilaštvom, u situaiciji smo da možemo biti ohrabreni i sigurni da, ukoliko prijavimo nešto, da će to biti adekvatno procesuirano“, istakao je Kalezić.

Kako je ocijenio, LGBT osobe su sve više ohrabrene da prijavljuju slučajeve diskriminacije i nasilja.

„Broj prijava jeste u porastu, ali ne smijemo zaboraviti da i veliki broj njih ostaje neprijavljen. Nadam se da će rezultati ovog treninga biti to što će ljudi iz LGBT zajednice biti dodatno ohrabreni da prijavljuju slučajeve diskriminacije i nasilja“, rekao je Kalezić.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala da je važno ostvariti odnos sa ljudima koji rade u institucijama sistema kako bi, kako je navela, procesuiranje slučajeva zločina iz mržnje bilo adekvatno.

„Obuci prisustvuje 20 sudija i tužilaca, to je posebna karakteristika treninga što nismo kreirali obuku da budu samo tužioci ili samo sudije, već nosioci i jedne i druge funkcije, što se pokazao kao dobar model“, navela je Čolaković.

Treningu su prisustvovali sudije i tužioci iz Kotora, Ulcinja, Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Podgorice, sa Cetinja, iz Bara i Nikšića.

Zamjenik šefa Krunske tužilačke službe iz Velike Britanije, Gerallt Evans, smatra da je važno efikasno se uhvatiti u koštac sa zločinom iz mržnje kako bi, kako je naveo, svi članovi društva imali povjerenje u pravosudni sistem da se efikasno bori protiv tog krivičnog djela.

„Zločin iz mržnje može biti protiv jedne osobe, ali prouzrokuje da se cijela zajednica ne osjeća bezbijedno ukoliko dozvolite da se to krivično djelo nastavlja“, istakao je Evans.

On smatra da je uvijek dobro posjetiti druge države i podijeliti iskustva i ono što je dobra praksa u Velikoj Britaniji.

 

Podgorica, PR pres servis – Više od 70 odsto mladih u Crnoj Gori traži posao duže od dvije godine nakon zavšenog školovanja, a manje od deset odsto te populacije je samozaposleno, saopšteno je na okruglom stolu nevladine organizacije Prima.

Iz ove organizacije su, predstavljajući Istraživanje o ekonomskom položaju mladih , koje je sprovedeno u okviru regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, koji je podržala Evropska unija kroz program IPA CSF, a koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac, ukazali na poteškoće sa kojima se mladi suočavaju prilikom zapošljavanja.

Istraživačica na projektu, Aleksandra Gligorović, kazala je da istraživanje o ekonomskom položaju mladih, koje je trajalo godinu, uključuje definisanje indeksa participacije mladih koji obuhvata političko, društveno i ekonomsko učešće te populacije.

Ona je istakla da, preko 70 odsto mladih, nakon završenog školovanja, traži posao duže od dvije godine, a manje od deset odsto ove populacije je samozaposleno.

“Preko 70 odsto mladih traži posao duže od dvije godine, što znači da oni na neki način za to vrijeme ispadaju iz forme i gube vještine i znanja koja su stekli u školama”, kazala je Gligorović u PR Centru.

Ona je ukazala da je situacija, u poređenju sa zemljama Evropske unije lošija, ali da se mora uzeti u obzir da prikupljanje tačnih podataka o ekonomskom položaju i nezaposlenosti mladih, predstavlja “izazovan posao”.

“Mladi ljudi u Crnoj Gori imaju visok stepen obrazovanja, ali fakultetsko obrazovanje, međutim, ne oslobađa od rizika nezaposlenosti, s obzirom na to da je stopa nezaposlenosti među mladim diplomcima oko 32 odsto“, naglasila je Gligorović.

Prema njenim riječima, trenutno visok procenat  nezaposlenosti mladih, utiče na dugoročnije posljedice po državu i budžet jer, kako je objasnila, kasnijim ulaskom na tržište rada, mladi imaju manje mogućnosti da zarade bolju penziju.

“Mlade žene, u dijelu zapošljavanja, imaju više poteškoća, mada se čini da one lakše ulaze na tržište rada, ali to su najčešće slabije plaćeni poslovi. Pogotovo u biznis sektoru, poslodavci nisu zainteresovani da zaposle ženu koja je na početku svoje karijere, i možda, na početku zasnivanja porodice, jer će možda sjutra uzeti porodiljsko odsustvo”, istakla je Gligorović.

Ona smatra da je, u cilju smanjenja stope nezaposlenosti mladih, potrebno znatno povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, uključujući tehničke i stručne vještine, kao i osigurati da svi mladi i značajan dio odraslih, znaju da čitaju, pišu i računaju.

Prema njenim riječima, značajno je i u velikoj mjeri  smanjiti udio mladih koji nisu zaposleni, a ne nalaze se ni u procesu školovanja, ni u procesu obuke.

Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je da je cilj projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u regionu Zapadnog Balkana i u Turskoj.

“Već drugu godinu za redom pratimo indikatore za položaj i potrebe mladih i ove godine nastavljamo da, u okviru četvorogodišnjeg projekta, stalno upoređujemo rezultate na nivou Crne Gore i regiona gdje se kao ključni problem javlja nezaposlenost mladih”, ukazala je Perović Ivanović.

Ona je pručila da će, u saradnji sa organizacijom civilnog sektora, biti realizovane obuke koje bi trebalo da osnaže mlade.

„Mi ćemo sa obukama krenuti uskoro i one će trajati još tri godine. U okviru toga pružićemo finansijsku pomoć za tri, na konkursu, najbolje plasirane omladinske organizacije i organizacije za mlade“, najavila je Perović Ivanović.

Direktor Centra za stručno obrazovanje Crne Gore Duško Rajković, kazao je da je najveće interesovanje učenika za ekonomsku školu, “jer mi sa prostora Crne Gore volimo fotelje i kancelarije”.

“Deficitarna zanimanja su ona sa trogodišnjim obrazovanjem koja sama po sebi otvaraju mogućnost učenicima da rade sami za sebe”, ukazao je Rajković.

On je istakao da u sklopu Centra postoji servis u kojem su sadržaji za osnivanje virtuelnih preduzeća.

“Naši učenici, u okviru predmeta Preduzetništvo, preko preduzeća za vježbu, sa profesorom koji je zadužen za rad sa mladima, prođu svaku poziciju koja u preduzeću postoji”, objasnio je Rajković.

On je kazao da se u Centru radi na stimulisanju povećanja broja praktične nastave sa ciljem da se tradicionalna uloga profesora svede na  “voditelja, odnosno usmjerivača djece”, čime bi, kako je pojasnio, profesor postao dio tima.

Predstavnik Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Podgorice, Vladimir Pavićević, kazao je da Glavni grad sprovodi aktivnosti koje doprinose razvoju vještina mladih, njihovih biznisa i stručnih kompetencija.

„Osnovano je Odjeljenje za mlade. Očekujemo da će početi da radi za mjesec dana, a za tu kancelariju, u ovoj godini, je određeno pet hiljada eura. Pozivam zainteresovane da predlože neke programe obuke, kako bismo ih zajedno realizovali“, kazao je Pavićević.

On je objasnio da visoko obrazovanje, ne garantuje dobar životni standard.

„Postoji jedna sklonost koja dolazi iz porodice, a to je da se mladi forsiraju da završe što veće škole. Ono što mladi treba da znaju je da je gospodski posao onaj koji im omogućava kvalitetnu egzistenciju, bilo da je to posao frizera, kozmetičara, automehaniča ili direktora škole“, poručio je Pavićević.  

Pored Fondacije Ana i Vlade Divac iz Srbije i NVO Prima iz Crne Gore, partneri koji sprovode projekat su i: Partners iz Albanije, Asocijacija za obrazovanje MLADIINFO INTERNATIONAL iz Makedonije i Fondacija volontera zajednice iz Turske.

 

 

Podgorica, PR pres servis – Oko 100 takmičara iz 11 država okruženja učestvovaće na 26. Balkanskom prvenstvu u bodibildingu, fitnesu i bodifitnesu koje će biti održano od sjutra do nedjelje u Baru, saopšteno iz Bodibilding i fitnes saveza Crne Gore (BFSCG).

Na pres konferenciji, koju je danas organizovao taj Savez, najavljeno je da će takmičenja, u 22 kategorije, od kojih je sedam ženskih, a 15 muških, biti organizovana u Domu kulture u Baru.

Selektor crnogorske Bodibilding reprezentacije, Goran Eraković, kazao je da će na prvenstvu učestvovati 12 takmičara iz Crne Gore.

„Nadamo se da će takmičari u pojedinim kategorijama ući među šest najboljih. Želio bih da istaknem da je ovo moj zadnji nastup kao takmičara i da ću u subotu nastupiti u kategoriji master preko 50 godina“, kazao je Eraković u PR Centru.

Predsjednica BFSCG, Ksenija Dukić, rekla je da je u organizaciju prvenstva uložen veliki trud, ali, kako je naglasila, bez podrške Ministarstva sporta.

„Taj resor nam, kada je riječ o finansijama, nije izašao u susret, a nisu se udostojili ni da nam odgovore na zahtjev u kome smo tražili sastanak, iako sam na tome insistirala“, istakla je Dukić.

Bodibilding i fitnes savez Crne Gore će, kako je kazala, nastaviti aktivno i predano da radi, pa će se, vjeruje, rad i trud prepoznati.

„Nećemo se predavati, nadamo se da ćemo samo napredovati i opet ćemo im pokucati na vrata“, poručila je Dukić.

Predsjednik Balkanske Federacije za bodibilding i fitnes, Gabriel Sebastian Toncean, smatra da Ministarstvo sporta treba da ulaže u sport.

„Bez pomoći ne možemo napredovati, ne možemo ništa ponuditi sportu i takmičarima”, poručio je Toncean.

Vršilac dužnosti generalnog sekretara BFSCG, Branko Gazdić, istakao je da je, u cilju poboljšanja struke, veoma važno  da ima više licenciranih instruktora koji će moći pravilno da sprovode treninge.

“Mi smo prošle godine radili prvu edukaciju trenera, ali zbog nedostatka sredstava i obaveza oko organizacije predstojećeg prvenstva nismo uspjeli da organizujemo novu edukaciju. U narednom periodu planiramo da obučimo što više trenera”, najavio je Gazdić.

Predsjednik komiteta sudija Rumunije i predsjednik Balkanskog sudijskog komiteta, Ovididu Mezdrea, objasnio je da se,  kada su u pitanju kriterijumi ocjenjivanja disciplina u bodibildingu, uglavnom u obzir uzimaju mišićna masa, definicija, simetrija i proporcija.

“Različiti su kriterijumi za različite discipline. Na primjer, dame koje se takmiče u novoj disciplini, za mis bikini, moraju biti u dobroj formi, na tijelu ne smije biti sala ni izražene mišićne mase”, kazao je Mezdrea.

On je istakao da bodibilding i fitnes predstavljaju životni stil i dobar sistem protiv starenja, koji se, kako je naveo, postiže adekvatnim treningom i pravilnom ishranom.

 

Podgorica, PR pres servis – Grupa od 198 nevladinih organizacija (NVO) uputila je danas inicijativu premijeru Dušku Markoviću da, iz procedure, povuče predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o NVO i predlog Zakona o dopunama zakona o igrama na sreću, jer su, kako smatraju, doneseni na štetu civilnog sektora.

Iz Koalicije NVO-saradnjom do cilja poručili su na pres konferenciji da bi predlozi zakona, koje je Vlada Crne Gore usvojila 30. marta, u velikoj mjeri ugrozili rad mnogih NVO, zbog toga što podrazumijevaju “drastično” smanjenje finansijske podrške iz državnog budžeta projektima NVO.

Izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Ana Novaković, kazala je da će, ukoliko ne bude prihvaćena inicijativa za povlačenje Zakona, predstavnici Koalicije NVO povući članstvo iz radnih grupa i tijela koje je formirala Vlada.

“Razlog je taj što više ne želimo da budemo dekor, tj. ne želimo da u procese donošenja propisa ulažemo naše znanje i resurse, a da na kraju, samo nakon sjednice Vlade dobijemo informaciju da ono u šta smo uložili znanje i vrijeme ni na koji način nije uzeto u obzir”, poručila je Novaković.

Vlada je u predlogu Zakona, kako je ukazala, propisala da će se projekti finansirati u iznosu od najmanje 0, 2 odsto tekućeg godišnjeg budžeta, dok će za kofinansiranje projekata podržanih iz EU fondova biti obezbijeđeno dodatnih 0,1 osto budžeta.

“Prevedeno u cifre, to znači da bi ukupna sredstva, koje Vlada godišnje namjerava da usmjeri na realizaciju projekata u svim oblastima od javnog interesa, iznosila 2, 4 miliona eura, čime Crna Gora ostaje država sa najmanjim izdvajanjima za projekte u oblastima od javnog interesa u regionu”, precizirala je Novaković.

Prema njenim riječima, rješenjima u pogledu finansiranja projekata NVO, Vlada dokazuje da NVO još uvijek smatra socijalnim kategorijama, iako te organizacije, kako je navela, u budžet vrate onoliko koliko iz njega dobiju za projekte.

“Nasuprot tome, stoji činjenica da su NVO stabilni poslodavci, koji po osnovu poreza i doprinosa za zaposlene u državni budžet uplaćuju više od dva miliona eura godišnje” istakla je Novaković.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, ocijenila je da se Ukidanjem Fonda od dijela prihoda od igara na sreću onemogućava razvoj servisa podrške građanima i ukida mogućnost da izađu iz siromaštva.

“Fond daje podršku aktivnostima koje država ne može da sprovede, kao što su programi smanjenja štete, i određeni programi koji su namijenjeni LGBT populaciji. Država ne može izaći na teren i raditi kao naši socijalni radnici, psiholozi i vršnjački edukatori, jer za to nema dovoljno stručnog kapaciteta, a i to su zadaci koji se rade iz srca, a ne za platu”, istakla je Vujović.

Ona je objasnila da su Juventasovi projekti pojedinačno koštali onoliko koliko, kako je pojasnila, državu košta jedno radno mjesto u državnim organima.

„Važno je napomenuti da se tokom šest ili 12 mjeseci rada naših servisa pruži mnogo više, nego što fizički može postići jedan zaposleni u Centru za socijalni rad“, ukazala je Vujović.

Prema njenim riječima, državne institucije moraju da shvate kolika je vrijednost jakog NVO sektora, a ne da, kako je kazala, vrše pritisak onemogućavajući te organizacije da od države dobiju podršku „koja je i do sada bila nedovoljna“.

Izvršna direktorica Udruženja Mladih sa hendikepom (UMHCG), Marina Vujačić, kazala je da je za oblast zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom ranije opredijeljivano 40 odsto ukupne raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.

„Iako je Komisija imala obavezu da projekte podrži sa 60 odsto od ukupno traženih sredstava, to se posljednjih godina nije dešavalo, već su nam projekti iznosili u prosjeku oko 25 hiljada eura“, rekla je Vujačić.

UMHCG je prošle godine, kako je istakla, za poreze i doprinose uplatilo 42 hiljade eura, a podrška države za dva projekta realizovana u 2016. godine bila je vrijedna 37 hiljada eura.

„Moramo imati u vidu da postoji 21 oblast od javnog interesa, a sve i da oblast koja se odnosi na osobe sa invaliditetom bude prioritetna, za nju će se izdvajati neuporedivo manje nego što je to sada slučaj. Dakle, servisi NVO će se gasiti ili će se svoditi na minimum“, istakla je Vujačić.

Izvršna direktorica Mreže za edukaciju i razvoj servisa podrške (MERSP), Miluša Žugić, rekla je da usluge servisa koje pružaju NVO, članice tog udruženja, dnevno koristi više od 300 osoba sa invaliditetom i 140 pripadnika drugih marginalizovanih grupa.

„Ako se ukine finansiranje od dijela prihoda igara na sreću, sve osobe sa invaliditetom, pogotovo na lokalnom nivou, ostaće uskraćene za podršku i pomoć koja im je neophodna“, kazala je Žugić.

Ona je istakla da neke servise pruža i država, ali da građani uglavnom nemaju povjerenja u takve servise.

„U dnevnim centrima koje pruža država postoji jako mali broj korisnika, dok je u udruženjima i NVO taj broj daleko veći. Ako bi predloženi Zakoni stupili na snagu, svi korisnici naših usluga bi ostali uskraćeni za kvalitetnu podršku", rekla je Žugić.

Ona je poručila da se iz Fonda od igara na sreću ne finansiraju NVO, već politike i usluge koje te organizacije pružaju.

  

 

 

   

Podgorica, PR pres servis – Odluku o ulasku Crne Gore u NATO savez ne treba da donesu poslanici u crnogorskom parlamentu, već građani na referendumu, jer su oni nosioci suvereniteta u državi, poručio je poslanik u Skupštini, Aleksandar Damjanović.

On je danas, na pres konferenciji koju je organizovala grupa građana Građanska akcija, povodom sjednice crnogorskog parlamenta koja je zakazana za 28. april, a na kojoj će biti razmatran Predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, rekao da je sporan legitimitet poslanika, jer na izborima nisu birani neposredno.

“Želim da uputim apel, prije svega, poslanicima većine da odluku koju su namjerili da donesu u Parlamentu ne donose, već da se o tom pitanju izjasne građani na referendumu, ne samo iz razloga legitimnosti i legalnosti ovog saziva parlamenta, već zbog toga što je to prije svega civilizacijiski čin”, saopštio je Damjanović u PR Centru.

On je podsjetio da je, u ime pet poslanika, prošle godine, podnio predlog za ocjenu ustavnosti Izbornog zakona, napominjući da se Ustavni sud o tom pitanju još nije izjasnio.

“S obzirom da je inicijativa podnesena u januaru 2016, očekujem da se Ustavni sud o njoj svakako izjasni i da ona bude pokretač ili okidač da se u doglednom periodu ovakva pitanja rješavaju na referendumu. Očekujem da se ide na izmjenu Izbornog zakona i da se kao jedan od prelaznih modela uvodu otvorene liste”, poručio je Damjanović.

Predstavnik Građanske akcije, Božidar Vujičić, rekao je da bi odluka o pristupanju Crne Gore u NATO, koja bi bila donesena u parlamentu predstavljala “nasilje malog broja ljudi nad ogromnom većinom”, koja se, kako je kazao, zalaže da se o tome odlučuje na referendumu.

“Osnovni razlog zbog koga moraju da prihvate naš predlog je činjenica da za poslanike nije glasao nijedan državljanin Crne Gore. Birači su glasali za listu, a to kako su oni izabrani za poslanike predstavlja visoku korupciju”, rekao je Vujičić.

Poslanici, koji su, dobili mandate zahvaljujući partijskim funkcionerima, kako je kazao, ne mogu da odlučuju u ime onih koji ih nisu birali, jer bi to, moglo imati “nesagledive posljedice”.

“Direktni krivci bićete vi, a indirektni rukovodstvo partije i Specijalno tužilaštvo koje ne želi da zaustavi korupciju na koju smo ukazali krivičnom prijavom, kao i Ustavni sud koji riječi „neposedni izbori“ tumači kao pravo da birač lično glasa, a ne kao pravo da neposredno tj. direktno bira poslanika”, objasnio je Vujičić.

On je pozvao Specijalno tužilaštvo, nevladine organizacije, studente i nezavisne intelektualce da se bore za pravo na neposredan izbor predstavnika u Parlamentu.

“Na taj način ćemo ostvariti Ustavnu odredbu da su državljani nosioci suvereniteta, tj. vlasnici Crne Gore, a ne visoki partijski funkcioneri koji visokom korupcijom biraju biračima poslanike koji onda štite interese visoke korupcije, a ne interese državljana Crne Gore”, rekao je Vujičić.

Nezavisni odbornik Skupštine Opštine (SO) Budva, Stevan Džaković, kazao je da je SO Budva, 27. marta uputila zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Izbornog zakona i da je za inicijativu glasala većina iz svih političkih subjekata u parlamentu.

“To predstavlja nesumnjivu volju građana Opštine Budva, a ono što očekujemo jeste da Ustavni sud, u julu, kad mu ističe rok za oglašavanje, objedini zahtjev i predmet pet poslanika i SO Budva, i donese pravičnu, na Ustavu zasnovanu odluku“, poručio je Džaković. 

Podgorica, PR pres servisCrnogorski sudovi, u narednom periodu, biće pred velikim iskušenjem da donesu ispravne odluke i dokažu visok stepen integriteta, a dalji napori u oblasti reforme pravosuđa treba da budu usmjereni na ulaganje u ljudski kapital.

To je ocijenjeno je na drugoj nacionalnoj konferenciji „Reforma pravosuđa u Crnoj Gori – ostvareni rezultati“ , koju su organizovali Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Akcija za ljudska prava (HRA) , u okviru projekta „Monitoring reforme pravosuđa“, koji finansiraju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, Zlatko Vujović, smatra da, pokrenuti postupci, koji će moguće uključiti suđenje liderima opozicije, visokim državnim funkcionerimaa, sudski sistem stavljaju pod posebno interesovanje stručne i šire javnosti.

„Veliki izazov za povjerenje u pravosuđe predstavlja komuniciranje sa politički podijeljenom javnošću, veoma često sa javnošću koja nije upoznata sa novim institutima, te se njihovo korišćenje povezuje sa zloupotrebama. Posebno je riječ o institutima o odloženom gonjenju i sporazumnom priznanju krivice“, rekao je Vujović u PR Centru.

On je ocijenio da je potrebno da javnost bude upoznata sa komparativnim iskustvima drugih zemalja kada je riječ o ovim institutima, ali i o tome kako se ti instituti koriste u Crnoj Gori i da li ima zloupotreba.

„Posebno bih htio da pohvalim odluku da sudski postupak protiv osoba koje su bile uključene u slučaj planiranja terorističkog napada bude javan i da se na taj nači ojača informisanost i povjerenje javnosti. Veoma je loše što trenutno ne postoji monitoring suđenja, koji su ranije sprovodili OEBS i CeMI, a kroz čije izvještaje je pravosuđe dobijalo povratnu informaciju“, istakao je Vujović.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, smatra da su značajni koraci preduzeti u oblasti reforme pravosuđa, ocijenjući da je ključno da dalji napori budu uloženi u ljudski kapital.

„Od naročite važnosti su stručnjaci, profesionalci, koji vladavinu prava stavljaju ispred ličnih ili političkih interesa. Uspjeh reforme zavisi od imenovanja i usavršavanja takvih ličnosti“, kazao je Orav.

Kako je poručio, reforma pravosudnog sistema, ne može da se dogodi bez stabilnih institucija, političkog konsenzusa, dokazanih kapaciteta države u pravcu sprovođenja javnih funkcija.

Ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin kazao je da, kada je u pitanju reforma pravosuđa, vidi prostor za napredak u dijelu koji se tiče kvaliteta obrazloženja sudskih odluka.

„Ono što predstavlja problem i na čemu treba raditi u narednom periodu jeste zastarjevanje jednog broja predmeta u Tužilaštvu i u sudovima. Sasvim sam siguran da moramo da imamo pouzdan odgovor na pitanje šta je uzrok tome. Je li uzrok tome izostanak individualne odgovornosti pojedinih tužilaca i sudija. Ukoliko je to slučaj, treba jasno adresirati tu odgovornost, treba analizirati te predmete i ukoliko se ukaže to kao tačno, sankcionisati te tužioce i sudije“, istakao je Pažin.

Ukoliko je uzrok, zastarjevanju jednog broja predmeta objektivna okolnost, onda ih, kako smatra, treba znati prepoznati da bi ih u budućem periodu uklonili.

Izvršna direktorica HRA, Tea Gorjanc Prelević, kazala je da Izvještaj o reformi pravosuđa, koji je ta organizacija pripremila sa CeMI-jem,  govori o tome da institucije koje mogu da garantuju vladavinu prava još uvijek nisu obezbijeđene, ali i da, kako je navela, nije nemoguće da se do njih još uvijek stigne.

Ona je kazala da Izvještaj sadrži 180 preporuka o mjerama koje je potrebno preduzeti da bi se „reforma pravosuđa izvukla na zelenu granu, koja može da donosi zelene plodove“.

„Reformisani temelji su vrlo važni za već velike izazove u kojima se Crna Gora nalazi u odnosu na ostvarivanje pravde, a kojih će biti samo još više. U takve izazove ne bi trebalo ući sa sumnjama u klijentelizam u pravosuđu, sa sumnjom u transparentnost i ozbiljnost statističkih podataka o sprovođenju pravde“, istakla je Gorjanc Prelević.

U takve izazove, kako je dodala, ne bi trebalo ući s odlaganjem da se realno sagledaju opterećenje i učinak sudija i tužilaca zajedno s uslovima u kojima rade i realno, kako je navela, procijeni tempo i novac racionalizacije.

„Ispostavlja se da pravila na kojima je sistem zasnovan sadrže nedostatke koje je bolje urediti prije nego što njihova primjena nanese praktičnu štetu“, istakla je Gorjanc Prelević.

Jedna od, kako je kazala, najvažnijih prerporuka je da bi audio i video snimanje suđenja doprinijelo brzini vođenja postupka.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, podsjetila je da su ciljevi reforme pravosuđa bili da Crna Gora ima dobro, samostalno, efikasno, pouzdano i odgovorno sudstvo, ukazujući da je za uspješnu reformu, potrebna „finansijska podloga“.

„Da li je ono danas samostalno? Ja mislim da jeste. Svi izbori sudija i predsjednika sudova su izopšteni iz parlamenta i time lišeni svakog uticaja bilo koje vrste politike, čak predsjednik Vrhovnog suda se bira na novi način“, istakla je Medenica.

Prema njenim riječima, neuporedivo je veća efikasnost sudova i time je, kako smatra, reforma dala svoj puni doprinos i ostvarila cilj.

„Na početku reforme u sudovima je bilo čak preko 75 odsto nezavršenih predmeta u radu, sada imamo preko 76 odsto završenih predmeta u radu, s tim što pojedini sudovi nemaju predmete iz prethodne godine“, precizirala je Medenica.

Ona je, komentarišući preporuku iz Izvješataja da je potrebno audio i video snimanje suđenja, kazala da je mnogo novca potrebno za opremanje sala, ali da se nada da će se u narednom periodu to desiti.

Medenica je pozvala CeMI, ukoliko Vijeće Višeg suda potvrdi optužbu u odnosu na „slučaj takozvanog terorizma“ i dođe do glavnog pretresa, da svako suđenje prati i da pravi poseban izvještaj koji će kasnije biti javno publikovan.

Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Veselin Vučković, kazao je da se rad državnog Tužilaštva najslikovitije mjeri kroz kvalitet tužilačkih odluka, ažurnost prethodne faze krivičnog postupka, izgrađenost kapaciteta i edukaciju tužilačkog kadra.

„Kada je u pitanju kvalitet rada, optužnice državnih tužilaca u postupku sudske kontrole, potvrđene su preko 97 odsto, a tokom postupka prethodnog ispitivanja optužnih predloga, skoro 100 odsto.  U pogledu ažurnosti istraga, istrage u najsloženijim predmetima za najteže oblike krivičnih djela, korupcije i organizovanog kriminala, traju do pet mjeseci“, precizirao je Vučković.

On smatra da se, u pogledu kapaciteta, potvrđuje opravdanost osnivanja Sekretarijata tužilačkog savjeta i Specijalnog državnog tužilaštva, naročito u, kako je naveo, krivičnim djelima organizovanog kriminala i korupcije.

Nacionalna konferencija je završni dio projekta „Monitoring reforme pravosuđa“.

 

 

Strana 9 od 29