sreda, 24 decembar 2014 13:40

Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori, je 18. decembra, organizovao konferenciju na temu: «Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?».


Dijana Ivanović, ispred Uprave za javne nabavke predstavila je Upustvo za obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama o sadržaju i načinu dostavljanja Plana javnih nabavki za 2015. godinu, Izvještaja o javnim nabavkama za 2014 i Izvještaja o kršenju antikorupcijskih pravila i pravila sukoba interesa za 2014. godinu.

Ona je kazala da je Obaveza izrade godišnjeg Izvještaja za naručioce definisana članom 118. Zakona o javnim nabavkama po kojem su naručioci dužni da do 28. februara svake godine izrade Izvještaj o sprovedenim javnim nabavkama za predhodnu godinu i o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.


Centar za monitoring i istraživanje - je danas, 19. decembra, 2014. godine održao pres konferenciju u cilju prezentovanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja o rodnoj ravnopravnosti u oblasti politike u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta "Politički aktivizam žena u Crnoj Gori", podržanom od strane fondacije Friedrih Ebert, koji CeMI realizuje u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2014. godine. 

Udruženje Roditelji i Ministarstvo zdravlja predstavili su danas na konferenciji za novinare u Podgorici nacionalne kliničke smjernice za dojenje za zdravstvene radnike i Vodič za dojenje namijenjen trudnicama i porodiljama.

Smjernice i Vodič su rezultat projekta Izrada i usvajanje nacionalnih smjernica za dojenje koji je realizovan od juna kroz program De Facto Equal Fonda za aktivno građanstvo, a pod pokroviteljstvom EU delegacije u Crnoj Gori, kroz EIDHR program.

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES) je 15. decembra organizovao skup na temu Proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori – slučaj «Morinj», u PR Centru.

Institut alternativa je 8. decembra održao konferenciju za novinare u PR Centru. Povod za organzovanje konferencije je predstavljanje analize primjene etičkih standarda u javnoj upravi, sa akcentom na rad Etičkog odbora za praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika.

Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM je 2. decembra održao pres konferencijau povodom predstavljanja projekta Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama, u PR Centru.

Ovaj projekat CEDEM realizuje u partnerstvu sa Holandskim centrom za izbjeglice, uz podršku MATRA Programa Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. Pored predstavnika CEDEM-a, pres konferenciji su prisustvovali i Onny Jalink, šefica sekcije za vladavinu prava za Zapadni Balkan, Ambasada Holandije u Beogradu; Sandra Bugarin, šefica Direkcije za azil pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore i Siniša Bjeković, član Vladine radne grupe za pregovore u poglavlju 24.


Projekat ima za cilj da doprinese usklađivanju crnogorskog zakonodavstva i prakse sa EU standardima u oblasti azila i upravljanja migracijama (Globalnim pristupom migracijama, Zajedničkim pristupom migracijama i Zajedničkim sastavom azila na nivou Evropske unije), ali i da osnaži učešće organizacija civilnog društva u ovoj oblasti, prevashodno kroz podršku izradi novog Zakona o azilu čije usvajanje je planirano za oktobar 2015. godine. Naime, CEDEM smatra da je za veće uključivanje zainteresovane javnosti od presudnog značaja jačanje dijaloga o migracijama i razmjena iskustava i dobrih praksi sa zemljama članicama EU, sa ciljem unaprijeđenja zaštite onih kojima je ta zaštita najpotrebnija.

Evidentno je da se Crna Gora poslednjih godina suočava sa povećanim migracionim pritiskom. Zaključno sa jučerašnjim danom, podnijeto je 2042 zahtjeva za azil, što ukazuje na trend rasta broja zahtjeva za zaštitom u odnosu na prošlu dekadu. Kako bi odgovorila na ovaj azilatorni pritisak, Crna Gora mora stvoriti održive mehanizme za prihvat azilanata i rješavanje njihovih jedinstvenih potreba, ali i raditi na razvijanju djelotvorne politike integracije lica sa priznatim azilantskim statusom u lokalnu zajednicu. 

Institut alternativa je u ponedeljak 15. decembra organozovala okrugli sto na temu "Profesionalizacija rukovodnog kadra: Između države i politike".Evropska komisija je u poslednjem izvještaju o napretku Crne Gore ukazala na važnost nadgledanja reforme javne uprave, naročito kada su u pitanju postavljenja i razrješenja viših rukovodilaca.


Strana 27 od 27